การใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกันตามโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน

 

การใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกันตามโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน

ในอดีตหากมีใครสักคนนำหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เดินเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ของธนาคาร

เพื่อขอกู้เงิน โดยนำเครื่องหมายการค้าไปใช้เป็นหลักประกัน โดยไม่มีหลักทรัพย์อย่างอื่นใดอีก รับรองว่าจะต้องเดิน

คอตกกลับออกไป เพราะเจ้าหน้าที่จะปฏิเสธอย่างไร้ความใยดีหรืออาจย้อนถามกลับไปว่า มีหลักทรัพย์อื่นเช่นที่ดิน

หรือบ้านมาเป็นหลักประกันด้วยหรือไม่

แต่ปัจจุบันนี้หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ให้

เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ก่อให้เกิดเป็นทุนเพิ่มเติมในการประกอบธุรกิจโดยให้สามารถนำสิทธิในทรัพย์สินทาง

ปัญญาที่ตนมีอยู่ใช้เป็นหลักประกันการกู้เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินได้โดยธนาคารยอมรับทรัพย์สินทาง

ปัญญามาเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินจากธนาคารได้แล้ว

การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนนั้น มิใช่การจำนำหรือจำนองทรัพย์สิน เป็นโครงการที่เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินทาง

ปัญญา โดยนำทรัพย์สินทางปัญญานั้นนำมาใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือธนาคารที่เข้า

ร่วมในโครงการนี้ โดยที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะให้ความร่วมมือกับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ปล่อยเงินกู้ว่า จะ

ไม่ดำเนินการรับจดทะเบียนโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าให้แก่บุคคลใด ๆ หรือรับจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้

เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้ให้ความยินยอม

ทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถนำไปใช้เป็นหลักประกันการกู้เงินจากสถาบันการเงินหรือธนาคารได้ คือ

 1. เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม
 2. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ อนุสิทธิบัตร
 3. แบบผังภูมิของวงจรรวมที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 4. ลิขสิทธิ์ที่ได้แจ้งข้อมูลไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 5. ความลับทางการค้าที่ได้แจ้งข้อมูลไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 6. ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยที่ได้แจ้งข้อมูลไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 7. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้ขึ้นทะเบียนหรือแจ้งข้อมูลไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ในที่นี้ผู้เขียน จะกล่าวเฉพาะการนำเครื่องหมายการค้า ฯ ใช้เป็นหลักประกันการกู้เงิน ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้

ร่วมมือกับสถาบันการเงินและธนาคารในการทำความตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นบันทึกข้อตกลงเรื่อง ความ

ร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน

สถาบันการเงินและธนาคารที่ได้ให้ความร่วมมือในการนำทรัพย์สินทางปัญญาใช้เป็นหลักประกันการกู้เงินตาม

โครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนได้แก่

 1. บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546
 2. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546
 3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2547
 4. ธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2547

 

Translate »