การผ่อนผันการส่งเอกสารหลักฐานการคัดค้านหรือโต้แย้งเครื่องหมายการค้า

 

การผ่อนผันการส่งเอกสารหลักฐานการคัดค้านหรือโต้แย้งเครื่องหมายการค้า

เอกสารหลักฐานประกอบให้ยื่นพร้อมกับคำคัดค้านหรือคำโต้แย้ง ในกรณีที่ไม่อาจส่งเอกสารหลักฐานประกอบคำ

คัดค้านหรือคำโต้แย้งได้ ให้ผู้คัดค้านหรือผู้ขอจดทะเบียนทำหนังสือขอผ่อนผันมาพร้อมกับการยื่นคำคัดค้านหรือคำ

โต้แย้งนั้น ในการนี้ให้นายทะเบียนมีอำนาจผ่อนผันได้สองคราวคราวละไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ยื่นหนังสือขอผ่อน

ผันในแต่ละคราว

ในกรณีที่ผู้คัดค้านหรือผู้ขอจดทะเบียนไม่ส่งเอกสารหลักฐานภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนพิจารณาคำขอจดทะเบียนต่อไปโดยไม่ต้องรอเอกสารหลักฐานดังกล่าว

 

Translate »