การยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร

6. การยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร

จะต้องมีเอกสารดังนี้
 แบบพิมพ์คำขอรับสิทธิบัตร สป/สผ/อสป/001-ก
 รายละเอียดการประดิษฐ์
 ข้อถือสิทธิ
 บทสรุปการประดิษฐ์
 รูปเขียน (ถ้ามี)
 เอกสารประกอบคาขอ เช่น
 สำเนาบัตรประชาชน
 เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการขอรับอนุสิทธิบัตร
 หนังสือมอบอำนาจ (เฉพาะมอบอำนาจให้ตัวแทนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น)
 หนังสือสัญญาโอนสิทธิในการขอรับสิทธิอนุสิทธิบัตร
 หนังสือรับรองการแสดงการประดิษฐ์ที่หน่วยงานภาครัฐจัดขึ้น (กรณีที่มีการนำไปแสดง)
 ต้นฉบับหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีที่มีผู้ขอเป็นนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)

CR กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

Translate »