การบันทึกการสิ้นสุดการเป็นหลักประกันเครื่องหมายการค้า

เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ชำระเงินกู้ให้สถาบันการเงินหรือธนาคารครบถ้วนตามสัญญาแล้ว เจ้าของ

เครื่องหมายการค้าจะต้องดำเนินการดังนี้

  1. ยื่นคำขอบันทึกข้อมูลการสิ้นสุดการเป็นหลักประกันตามแบบ ทปท.02 พร้อมสำเนาคำขอดังกล่าวอีก 1 ฉบับ
  2. สำเนาเอกสารหลักฐานการชำระหนี้ครบถ้วนจากสถาบันการเงินหรือธนาคาร หรือคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ หรือคำพิพากษาบังคับตามคำชี้ขาด จำนวน 1 ฉบับ และ
  3. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เมื่อสำนักเครื่องหมายการค้าได้รับเอกสารดังกล่าว จะบันทึกข้อมูลการสิ้นสุดการเป็นหลักประกันลงในคอมพิวเตอร์

โดยการลบข้อความการเป็นหลักประกันในคอมพิวเตอร์ออกไป ส่วนในแฟ้มคำขอจดทะเบียน นายทะเบียนจะขีดฆ่า

และบันทึกการสิ้นสุดการเป็นหลักประกันไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งจะทำเช่นนี้ในด้านหลังของหนังสือสำคัญแสดงการจด

ทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นด้วย ทั้งนี้จะต้องแนบสำเนาคำขอบันทึกการสิ้นสุดการเป็นหลักประกันพร้อมทั้งเอกสาร

แสดงการชำระหนี้ครบถ้วน หรือคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการหรือคำพิพากษาของศาลแนบในแฟ้มคำขอจด

ทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวนั้นด้วย

 

Translate »