ความตกลงTPP(Trans – Pacific Partnership: TPP)เรื่องลิขสิทธิ์

ความตกลงTPP(Trans – Pacific Partnership: TPP)เรื่องลิขสิทธิ์

ความตกลง TPP ขยายระยะการคุ้มครองลิขสิทธิ์ให้ ยาวนานขึ้นเป็นตลอดชีวิตของผู้สร้างสรรค์และอีก 70 ปี นับตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย หรือกรณีที่ผูสร างสรรค   เปนนิติบุคคลระยะเวลาการคุ้มครองลิขสิทธิ์อย่างน้อย 70 ปนับแตผูสรางสรรคไดสรางสรรคงานขึ้น หรือ 70 ป นับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก แล้วแต่กรณี โดยที่ ความตกลงทริปส์ประกอบกับอนุสัญญากรุงเบอร์น (Berne Convention) กำ หนดระยะเวลาการคุ้มครองลิขสิทธิ์ อย่างน้อยตลอดชีวิตของผู้สร้างสรรค์และอีก 50 ปีนับ ตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายหรือกรณีที่ผูสรางสรรค เปนนิติบุคคลระยะเวลาการคุ้มครองลิขสิทธิ์อย่างน้อย 50 ป นับแตผูสรางสรรคไดสรางสรรคงานขึ้นหรือ 50 ปนับแตไดมี การโฆษณาเปนครั้งแรก แล้วแต่กรณี จากข้อบททรัพย์สินทางปัญญาตามความตกลง TPP ที่ผู้เขียนได้หยิบยกขึ้นอธิบาย อาจกล่าวได้ว่าความตกลง TPP มีผลในการกำ หนดมาตรฐานการคุ้มครองทรัพย์สิน ทางปัญญาให้สูงขึ้นใน 3 ด้าน ได้แก่

(1) การขยายขอบเขตของสิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง ทรัพย์สินทางปัญญา (subject matter) ให้ กว้างขึ้นในบางเรื่อง เช่น การให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรการใช้ใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ รู้จัก (new uses of a known product) วิธี การใช้ใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จัก (new methods of using a known product) หรือ กรรมวิธีใช้ใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จัก (new processes of using a known product) การให้ความคุ้มครองการออกแบบเฉพาะ ส่วนใดส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ (partial design) และการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า เสียงและกลิ่น เป็นต้น

(2) การยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ให้สูงขึ้นในบางเรื่อง เช่น การคุ้มครองข้อมูล ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลอื่นที่ไม่ เปิดเผย (data exclusivity) โดยการห้ามบุคคล ที่สามนำ ข้อมูลดังกล่าวไปใช้อ้างอิง เป็นต้น

(3) การขยายระยะเวลาการคุ้มครองทรัพย์สิน ทางปัญญาให้ยาวนานขึ้นในบางเรื่อง เช่น การขยายระยะเวลาการคุ้มครองสิทธิบัตร เพื่อชดเชยต่อความล่าช้าในการจดทะเบียน สิทธิบัตร และการขยายระยะการคุ้มครอง ลิขสิทธิ์เป็นตลอดชีวิตของผู้สร้างสรรค์ และอีก 70 ปีนับตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ ความตาย เป็นต้น

Copyright

Under the TPP Agreement, the term of copyright protection is extended to a lifetime of a copyright author plus 70 more years after the author’s death and, in case of the author being a juristic person, the term shall be at least 70 years after the creation of work or 70 years from the first publication of work, as the case may be. On the other hand, the TRIPS Agreement in conjunction with Berne Convention sets forth that the term of copyright protection is at least a lifetime of a copyright author plus only 50 more years after the author’s death and, in case of the author being a juristic person, the term shall be at least 50 years after the creation of work or 50 years from the first publication of work, as the case may be. Given the above discussions as to the IP provisions set forth in the TPP Agreement, it is concluded that TPP Agreement has contributed to a higher standard of intellectual property protection in 3 aspects summarized as follows.

(1) A broader scope of protectable subject matters. The new covered categories are, for instance, new uses of known product, new methods of using a known product, new processes of using a known product, partial designs, sound marks, scent marks, etc.

(2) An upgrade of protection level for the existing subject matters: This includes, among other things, the prohibition against the use of the undisclosed test or other data (data exclusivity) by a third party in support of marketing approval.

(3) An extension of protection term. The examples are the adjusted protection term for patents to compensate any delay in patent registration, and a longer term of copyright protection to last as long as a lifetime of the copyright author and 70 years, in addition, from the author’s death.

Translate »