ความตกลงTPP(Trans – Pacific Partnership: TPP)เรื่องเครื่องหมายการค้า

1. เครื่องหมายการค้า ความตกลง TPP ขยายขอบเขตของสิ่งที่เป็น เครื่องหมาย (signs) ที่อาจได้รับความคุ้มครองเครื่องหมาย การค้าได้ โดยให้รวมถึงเสียง และกำ หนดให้ประเทศภาคี ใช้ความพยายามในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมาย กลิ่นด้วย4 ในขณะที่ความตกลงทริปส์กำ หนดสิ่งที่เป็น เครื่องหมายไว้ ได้แก่ คำ ซึ่งเป็นชื่อบุคคล ตัวหนังสือ ตัวเลข องค์ประกอบที่เป็นรูปร่าง กลุ่มของสี อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน5 ซึ่งมิได้รวมถึงเสียงและกลิ่น นอกจากการขยายขอบเขตของเครื่องหมายดังกล่าว แล้ว ความตกลง TPP ยังได้เพิ่มเติมสิทธิผูกขาด (exclusive right) ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียน ในการห้ามบุคคลที่สามใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้าย กับเครื่องหมายการค้าของตนในอันที่จะก่อให้เกิด ความสับสนหลงผิด ซึ่งความตกลงทริปส์ได้กำ หนดไว้6 ให้มีขอบเขตที่ครอบคลุมถึงการห้ามบุคคลที่สามใช้สิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า ของตนในอันที่จะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดด้วย หากได้ มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นไว้ก่อน

1. Trademarks The TPP Agreement has broadened the definition of signs that are eligible for trademark protection to include sounds and also requires its parties to make best efforts to register scent marks as well4 while the definition of signs eligible for registration as trademarks under the TRIPS Agreement includes personal names, letters, numerals, figurative elements, combination of colors and any combination thereof.5 It apparently disregards anything in sound or scent form. Apart from the broader definition of signs as mentioned above, the TPP Agreement also extends the scope of the registered trademark owner’s exclusive right to cover, in addition to the rights as already defined in TRIPS Agreement,6 the right to prevent any third parties from using identical or similar geographical indications, for goods or services where such use would result in a like head of confusion.

CR กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

Translate »