ชื่อทางการค้า

ชื่อทางการค้า (Trade Name)

หมายถึง ชื่อที่ใช้ในการประกอบกิจการ เช่น ไทยประกันชีวิต ขนมบ้านอัยการ เป็นต้น

CR กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

Translate »