ตัวแทนเครื่องหมายการค้าจะแต่งตั้งตัวช่วงต่อไปอีกทอดหนึ่งได้หรือไม่

 

ตัวแทนเครื่องหมายการค้าจะแต่งตั้งตัวช่วงต่อไปอีกทอดหนึ่งได้หรือไม่

ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการยื่นคำขอจดทะเบียนโดยบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างประเทศ

โดยเหตุนี้ บุคคลที่จะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยจึงยื่นคำขอจด

ทะเบียนโดยผ่านสำนักงานกฎหมายที่การติดต่อกับสำนักงานกฎหมายในต่างประเทศ ซึ่งการมอบอำนาจจะผ่านโนตารีปับลิกรับรองบุคคลและอำนาจของบุคคลนั้น

ดังนั้นในบางครั้ง เมื่อมีการยื่นคำขอจดทะเบียนให้แก่บุคคลในประเทศไทย มักจะหลงลืมประเด็นในเรื่องการมอบอำนาจช่วง ยกตัวอย่าง บริษัท ABC จำกัด ซึ่งในการทำนิติกรรม จะต้องมีกรรมการสองนายคือ นาย ก. และนาย ข. ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะผูกพันบริษัท ได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ นาย ก. เป็นตัวแทนเพื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นาย ก. ได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้บริษัท ด. จำกัด เป็นตัวแทน บริษัท ด. จำกัด ได้มอบอำนาจให้ นางสาว ร. เป็นตัวแทนช่วง กรณีนี้ถือว่านางสาว ร. ไม่ใช่ผู้รับมอบอำนาจช่วง เพราะ

  1. นาย ก. เป็นตัวแทนของบริษัท ABC จำกัด ซึ่งผู้แทนของบริษัทคือกรรมการชื่อ นาย ก. และนาย ข. ในฐานะกรรมการได้ลงนาม
  2. นาย ก.ได้มอบอำนาจให้บริษัท ด. จำกัด ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า บริษัท ด. จำกัด อยู่ในฐานะเป็นตัวแทนช่วง
  3. การที่บริษัท ด. จำกัด ได้มอบอำนาจช่วงต่อให้แก่ นางสาว ร. อีกต่อหนึ่ง นางสาว ร. ไม่อยู่ในฐานะเป็นตัวแทนช่วงที่จะไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ดังนั้น เอกสารการจดทะเบียนที่ลงนามโดย นางสาว ร. จึงไม่ผูกพันตัวการที่มอบอำนาจ

เรื่องนี้ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กล่าวไว้ในหนังสือตัวแทนนายหน้า พิมพ์ครั้งที่ 7 หน้าที่ 157 เห็นว่า ตัวแทนช่วงจะไปตั้งตัวแทนช่วงอีกทอดหนึ่งให้กระทำการแทนตนไม่ได้ เช่นทำใบมอบอำนาจให้เขามีอำนาจแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ฟ้องความได้ ดังนี้ เมื่อผู้รับมอบอำนาจได้แต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงเพื่อฟ้องคดีแล้ว ผู้รับมอบอำนาจช่วงจะมอบอำนาจช่วงให้แก่บุคคลอื่นต่อไปในการฟ้องคดียังโรงศาลอีกต่อหนึ่งนั้นย่อมอยู่นอกเขตใบใบมอบอำนาจดังกล่าวแล้ว ผู้รับมอบอำนาจช่วงคนหลังนี้จึงไม่มีอำนาจที่จะฟ้องคดีได้ (คำพิพากษาฎีกาที่ 1116 – 1117/2495 (ญ)

ดังนั้นในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ถ้าปรากฏว่า มีการมอบอำนาจช่วงต่อไปอีกทอดหนึ่ง ผู้เขียนจะสั่งให้ส่งหนังสือมอบอำนาจจากตัวการแต่งตั้งตัวแทนช่วงคนสุดท้าย หรือให้ตัวการให้คำสัตยาบันรับรองการกระทำของตัวแทนช่วงคนสุดท้ายนั้น .และให้แก้ไขข้อความการจดทะเบียนการเป็นตัวแทนในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่ให้ถูกต้องด้วย

CR กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

Translate »