เครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นหลักประกัน

 

เครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นหลักประกัน

เครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นหลักประกันต้องเป็นเครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว

เครื่องหมายการค้าที่จะนำไปใช้เป็นหลักประกันได้ จะต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น

เพราะตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ฯ บัญญัติว่า ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของ

เครื่องหมายการค้า เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่ง

เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้เป็นผู้มีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นแต่เพียงผู้เดียวสำหรับ

สินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ก็ย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นเป็นหลักประกันการกู้เงิน

ส่วนเครื่องหมายการค้าที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของนายทะเบียนนั้น บางกรณีอาจไม่ได้รับการจดทะเบียนก็ได้

เพราะสาเหตุหลายประการ เช่น เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้รับ

การจดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว หรือเป็นเครื่องหมายการค้าที่ถูกบุคคลอื่นคัดค้านการรับจดทะเบียนก็ได้ ฉะนั้น

เครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนให้แล้ว กฎหมายจึงสันนิษฐานว่าเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น จึง

ย่อมมีสิทธิในการดำเนินการใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าของตนได้

การยื่นคำขอกู้เงินนั้น ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอกู้เงินตามโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน จะต้องยืน

คำขอกู้เงินต่อสถาบันการเงิน พร้อมเสนอโครงการ แผนธุรกิจ และเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่

สถาบันการเงินกำหนด

 

Translate »