สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรคืออะไร

สิทธิบัตร คือ หนังสือสำคัญที่ทางรัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial Design)

ที่มีลักษณะตรงตามที่กฎหมายกำหนด แบ่งประเภทดังนี้

1.สิทธิบัตรการประดิษฐ์

2.สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

3.อนุสิทธิบัตร
เจ้าของสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรมีสิทธิเด็ดขาดหรือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหาผลประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนั้น ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดสิทธิบัตรการผลิต (Invention

Patent) หมายถึง การให้ความคุ้มครองการคิดค้นเกี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบโครงสร้าง หรือกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง

กรรมวิธีในการผลิต การเก็บรักษา หรือการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design Patent) หมายถึง การให้ความคุ้มครองความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะ

ภายนอกของผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบของลวดลายหรือสีของผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบสาหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวม

ทั้งหัตถกรรมได้ และแตกต่างไปจากเดิม
อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) คือ การให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์จากความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูง

มาก โดยอาจเป็นการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ หรือปรับปรุงจากการประดิษฐ์ที่มีอยู่ก่อนเพียงเล็กน้อย

ท่านสามารถหาอ่านเรื่องสิทธิบัตรอื่นๆได้ที่นี่      ความรู้เรื่องสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

 

Translate »