สถานที่และวิธีการยื่นขอจดสิทธิบัตร

สถานที่และวิธีการยื่นขอจดทะเบียน

สถานที่ยื่นขอจดทะเบียน
ท่านสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนได้ที่ศูนย์บริการทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ แนะนำวิธีนี้่เร็วสุด
หรือที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกแห่ง(วิธีนี้จะช้ากว่ายื่อนที่กรุงเทพ3เดือน)
วิธีการยื่นขอจดทะเบียน
1. ยื่นขอโดยตรงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมชำระค่าธรรมเนียม
2. ส่งคำขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง ผู้อำนวยการสำนักสิทธิบัตร พร้อมชำระค่าธรรมเนียมโดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม ผู้อำนวยการสำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา
3. ยื่นคำขอทางอินเตอร์เน็ต

CR กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

Translate »