โครงการฝึกอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 13

กดโหลดใบสมัคร

โครงการฝึกอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 13

1. หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาความรู้ ส านักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

2. หลักการและเหตุผล การจดทะเบียนสิทธิบัตรนั้น มีกระบวนการที่ค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อนและมีขั้นตอนมาก ได้แก่ ขั้นตอนการจัดเตรียมค าขอ การเขียนค าขอ การเขียนรายละเอียดข้อถือสิทธิฯลฯ ซึ่งเป็นเรื่องทางเทคนิคที่ต้องการ ผู้ที่มีความรู้ ความช านาญในการจัดเตรียมค าขอ เพื่อให้ได้ค าขอจดทะเบียนสิทธิบัตรที่สามารถได้รับการคุ้มครอง อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาก าหนดไว้ ซึ่งที่ผ่านมากรมทรัพย์สินทาง ปัญญาได้รับค าขอจดทะเบียนสิทธิบัตรจ านวนมาก และส่วนใหญ่เป็นค าขอที่จัดท าขึ้นอย่างไม่ถูกต้องและขาดความ สมบูรณ์ ผู้ตรวจสอบต้องปรับปรุงแก้ไขค าขอให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของประชาชนได้ดีเท่าที่ควร ทั้งยังอาจเป็น เหตุให้ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนสิทธิบัตรเสียโอกาสทางการค้าของตนเองมากขึ้น เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาดังกล่าว และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ตัวแทนสิทธิบัตรเป็นตัวแทน สิทธิบัตรมืออาชีพ กองทุนสวัสดิการกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงเห็นควรจัดอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 12 ซึ่งจะท าให้สามารถผลิตตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นผู้ที่มีความรู้ความ ช านาญด้านสิทธิบัตร ทั้งในด้านตัวบทกฎหมาย ขั้นตอนต่างๆ และกระบวนการด าเนินงานคุ้มครองสิทธิบัตร รวมถึง มีความสามารถในการยกร่างค าขอและข้อถือสิทธิในสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนหรือองค์กร ต่างๆ ในการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็น “ตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) มืออาชีพ” อย่างแท้จริง

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อยกระดับและเสริมสร้างความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้กับ ตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) ตลอดจนบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมืออาชีพ

3.2 บรรเทาปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการด าเนินกระบวนการ ขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรการออกแบบ ผลิตภัณฑ์

3.3 ลดระยะเวลาในการขอจดและขอรับสิทธิบัตรให้มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

4.1 เป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี

4.2 มีความสามารถในการเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

4.3 ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป

5. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้เข้าอบรมจ านวน 26 คน

6. วิธีด าเนินงาน

6.1 จัดอบรมในรูปแบบการบรรยาย จ านวน 82 ชั่วโมง

6.2 ฝึกปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรด้านการยกร่างค าขอสิทธิบัตร จ านวน 128 ชั่วโมง

6.3 ศึกษาดูงานภายในประเทศ จ านวน 2 แห่ง

6.4 ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ

7. เนื้อหาของหลักสูตร

7.1 ภาคการบรรยายทฤษฎี

(1) กฎหมายและความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

(2) ความรู้เบื้องต้นกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

(3) กฎหมายสิทธิบัตร

(4) การคุ้มครองสิทธิบัตรในโปรแกรมคอมพิวเตอร์

(5) การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

(6) ประสบการณ์ในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

(7) การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา

(8) การด าเนินคดีทางทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึง ขั้นตอนการน าคดีสู่ศาลและ ระเบียบวิธีพิจารณาคดี

(9) ระเบียบว่าด้วยตัวแทนสิทธิบัตร

(10) ประสบการณ์จากส านักงานตัวแทน

(11) ระบบ PCT

(12) เทคนิคการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร (Patent Search)

7.2 ภาคการฝึกปฏิบัติ

(1) ขั้นตอนและวิธีการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรการ ออกแบบผลิตภัณฑ์

(2) วิธีการจัดเตรียมค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร

(3) ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร

(4) วิธีการจัดเตรียมค าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

(5) การฝึกการจัดเตรียมค าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

(6) วิธีการคัดค้านการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

(7) ฝึกปฏิบัติการคัดค้านการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

(8) วิธีการอุทธรณ์ค าสั่ง/ค าวินิจฉัย (9) ฝึกปฏิบัติการอุทธรณ์ค าสั่ง/ค าวินิจฉัย

(10) ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมค าขอ PCT

(11) วิธีการโอนสิทธิและการอนุญาตให้ใช้สิทธิ

(12) ฝึกปฏิบัติการโอนสิทธิและการอนุญาตให้ใช้สิทธิ

(13) วิธีการสืบค้นสิทธิบัตร การยกเลิกข้อถือสิทธิ และผลงานกฎหมาย (14) ฝึกปฏิบัติการคืนสิทธิบัตร การยกเลิกข้อถือสิทธิ และผลทางกฎหมาย

7.3 การทดสอบความรู้

8. การรับรองผลการฝึกอบรม ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม และได้รับพิจารณาจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ได้รับประกาศนียบัตร จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

8.1 เข้ารับฟังการบรรยายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของชั่วโมงการอบรมทั้งหมด

8.2 ผ่านการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของชั่วโมงการอบรมทั้งหมด

8.3 ผ่านการประเมินผลโดยสอบภาคทฤษฏี ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60

8.4 ผ่านการประเมินผลโดยสอบภาคปฏิบัติ ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60

9. สถานที่ด าเนินการ

9.1 ภาคบรรยายทฤษฎี ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล งามวงศ์วาน นนทบุรี

9.2 ภาคฝึกปฏิบัติ ณ ห้องประชุม กรมทรัพย์สินทางปัญญา

10. ระยะเวลาด าเนินงาน

10.1 ภาคบรรยายทฤษฎี เดือนมกราคม 2560 จ านวน 10 วัน

10.2 ภาคการฝึกปฏิบัติ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 – เดือนเมษายน 2560 จ านวน 25 วัน

10.3 การศึกษา/ดูงาน 2 แห่ง วันที่ 21 เมษายน 2560 จ านวน 1 วัน

10.4 การทดสอบความรู้ วันที่ 27 เมษายน 2560 จ านวน 1 วัน

10.5 รับใบประกาศนียบัตร เดือนมิถุนายน 2560 จ านวนครึ่งวัน

ตารางในการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับ แนวทางการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติงานของวิทยากรแต่ละท่าน

11. สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการต่างๆ

11.1 จัดสถานที่อบรม เอกสารการบรรยาย อุปกรณ์การเรียนการสอน

11.2 จัดอาหารและเครื่องดื่ม

12. ค่าลงทะเบียนการอบรม ผู้สนใจเข้ารับอบรมจะต้องช าระค่าลงทะเบียนในการอบรมดังนี้

12.1 ค่าลงทะเบียนรายละ 85,000 บาท

12.2 ช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร สั่งจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการกรมทรัพย์สินทางปัญญา ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 385-0-00159-8 พร้อมยืนยันหลักฐานการโอนเงิน ส่งมาที่โทรสาร 0 2547 4657 (สงวนสิทธิ์ในการช าระผ่านตู้ ATM หรือโอนเงินต่างธนาคาร)

12.3 ในการเข้าอบรมส านักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจะพิจารณาให้สิทธิในการเข้า อบรมกับผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม และช าระเงินเต็มจ านวนก่อนวันเริ่มการอบรม

12.4 กองทุนสวัสดิการกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ผู้จัดยกเลิกโครงการ เนื่องจากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการน้อยกว่า 20 คน

13. ประโยชน์ที่ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ 13.1 ประกาศนียบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 13.2 สิทธิในการทดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตรประเภท ก 13.3 กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะประชาสัมพันธ์รายชื่อตัวแทนสิทธิบัตรประเภท ก ทางเว็บไซต์ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

Translate »