เดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา

เดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา

(STOP PIRACY BUY ORIGINAL NOW)

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า และศูนย์การค้ามาบุญครอง เพื่อสร้าง จิตสำ นึกในการเคารพทรัพย์สินทางปัญญาแก่ประชาชน ในการซื้อ หรือใช้สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้ลดลง

‘STOP PIRACY – BUY ORIGINAL NOW’ Campaign. On 30th January 2012 at Pantip Plaza and MBK Plaza, the Department of Intellectual Property held a special event – “STOP PIRACY – BUY ORIGINAL NOW” Campaign – aimed at promoting public awareness of the need to respect intellectual property rights by restraining purchases or use of pirated products.

Translate »