จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ

จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำ เนียบรัฐบาล โดยรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิ สาระผล) ปลัดกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผู้บริหารกรมทรัพย์สินทางปัญญา และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้การดำ เนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่การสร้างสรรค์ การใช้ประโยชน์ การคุ้มครอง การปราบปรามการละเมิด การพัฒนา บุคลากร มีการดำ เนินงานที่สอดคล้องกัน และสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้สร้างผลงาน ซึ่งจะนำ ไป สู่การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับประเทศ

Meeting of the National Intellectual Property Policy Committee.

On 7th February 2012, a meeting of the National Intellectual Property Policy Committee was held at the Conference Room 301, Command Building, the Government House, with Mr. Kittirat Na Ranong, in the capacity as Deputy Prime Minister and Minister of Finance, as Chairman. The meeting was also attended by Mr. Phoom Saraphol, Deputy Minister of Commerce, Permanent Secretary for Commerce, Director-General and executives of the Department of Intellectual Property and agencies in public and private sectors. It was intended that the meeting would lead to some uniformity of performance amongst agencies responsible for intellectual property affairs, ranging from creation, exploitation, protection, infringement suppression and human resource development and would create producers’ incentives contributory to sustainable development of knowledge, innovation and technology as well as a high profile of the country.

Translate »