กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดประกวดสร้างสรรค์สื่อประเภทอินโฟกราฟิกส์แบบเคลื่อนไหว

Copyright Motion Infographics Contest 2016

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดประกวดสร้างสรรค์สื่อประเภทอินโฟกราฟิกส์แบบเคลื่อนไหว เพื่อนาไปใช้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่ การประกวดแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้
รอบคัดเลือก คณะกรรมการตัดสินฯ คัดเลือกผลงานของผู้ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมดให้เหลือ จานวน 10 ทีมสุดท้าย เพื่อเข้าสู่รอบตัดสิน
รอบตัดสิน
ผู้ผ่านรอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมด้านเทคนิคการผลิตจากผู้เชี่ยวชาญการสร้างสรรค์สื่อประเภทอินโฟกราฟิกส์แบบเคลื่อนไหวและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเวลา 2 วัน (กรณีที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด จะจัดเตรียมที่พักให้)
เมื่อผ่านการอบรมแล้ว ต้องทาการผลิตผลงานอินโฟกราฟิกส์แบบเคลื่อนไหวตามหัวข้อที่กาหนด เพื่อส่งเข้าร่วมประกวดอีกครั้ง โดยคณะกรรมการตัดสินฯ จะพิจารณาผลการประกวดสาหรับรางวัลประเภทต่างๆ
ผลงานของทั้ง 10 ทีมจะถูกนาไปโพสต์ลงใน Facebook Page : กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมลงคะแนนสาหรับรางวัล Popular Vote *** คิดคะแนนจากการกด Like & Share “1 Like = 1 คะแนน / 1 Share = 2 คะแนน”
ผู้มีสิทธิส่งผลงานการประกวด
นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา
หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดในรอบคัดเลือก
ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องส่งผลงาน ตามรายละเอียดที่กาหนด ดังนี้
1. ส่งผลงานได้จานวน 1 ชิ้นงาน ต่อผู้สมัครหนึ่งคนหรือหนึ่งทีม (ไม่เกิน 3 คน) เท่านั้น ภายใต้หัวข้อ “การคุ้มครองลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล” ที่สามารถอธิบายถึงสาระสาคัญของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ได้เป็นอย่างดี
2. ตั้งชื่อและนาเสนอผลงานเป็นภาษาไทย
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากที่ใด กรณีปรากฏว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดซ้ากับผลงานของผู้อื่น หรือเป็นผลงานที่มีอยู่ก่อนแล้ว คณะกรรมการตัดสินฯ จะตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดออกจากการแข่งขัน
4. ส่งผลงานในรูปแบบ Storyboard จานวนไม่เกิน 20 ช่อง (ไม่เกิน 1 นาที) พร้อมบทบรรยายในรูปแบบ PDF File และเอกสารแนบท้าย ได้แก่ สาเนาใบสมัคร จานวน 1 ฉบับ สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษาของผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนในทีม
5. กรณีส่งผลงานเป็นทีมให้ตั้งตัวแทน 1 คน เป็นผู้ประสานงาน
6. ผู้เข้าร่วมประกวดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ipthailand.go.th
หลักเกณฑ์การตัดสินการประกวดรอบคัดเลือก
1. แนวคิด และแก่นเรื่อง (Concept & Idea) 40 คะแนน
2. เทคนิค (Technique) 30 คะแนน
3. การสื่อสาร ดูแล้วเข้าใจง่าย 30 คะแนน รางวัลสาหรับผู้ชนะการประกวด 10 ทีม ที่ผ่านรอบคัดเลือกจะได้รับรางวัลทุกทีม ตามลาดับ ดังนี้
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล จานวน 40,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ (กรุงเทพฯ – โซล) พร้อมที่พัก เพื่อศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ * เป็นเวลา 6 วัน 5 คืน (ยกทีม!!)
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล จานวน 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล จานวน 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย จานวน 7 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัล Popular Vote 1 รางวัล จานวน 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ระยะเวลาการรับผลงานและการตัดสิน
ส่งผลงานรอบคัดเลือกมาที่ e-mail: pkdddcoltd@gmail.com ภายในวันที่ 18 เมษายน 2559
ประกาศผลรอบคัดเลือกภายในเดือนพฤษภาคม 2559
ส่งผลงานรอบตัดสินและประกาศผลภายในเดือนมิถุนายน 2559
หมายเหตุ ลิขสิทธิ์ในผลงานอินโฟกราฟิกส์เป็นของผู้สร้างสรรค์ แต่กรมทรัพย์สินทางปัญญามีสิทธินาผลงานที่ได้รับการคัดเลือกไปทาซ้า ดัดแปลง และเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
*** ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: โทร. 082-596-6469 และ 092-414-6565

cr. กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

Translate »