รายละเอียดการจัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP Fair 2016

รายละเอียดการจัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP Fair 2016

1. ชื่องาน งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP Fair 2016
2. Theme Innovation for Live and Living
3.  วันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 – 20.00 น.
4. สถานที่ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Plenary 1-3 และ Main Foyer
5. พื้นที่จัดงาน รวมประมาณ 5,456 ตารางเมตร
6. ผู้จัดงาน กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์
7. วัตถุประสงค์
7.1. เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านทรัพย์สินทางปัญญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ และเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาตามรอยพระยุคลบาท
7.2. เพื่อแสดงผลงานนวัตกรรมและผลงานทรัพย์สินทางปัญญา อันจะเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องนวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา และสามารถนาทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
7.3. เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางให้นักประดิษฐ์ ผู้สร้างสรรค์ และเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาได้พบปะเจรจากับผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออก เพื่อนาทรัพย์สินทางปัญญาไปพัฒนาหรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อันเป็นการสร้างช่องทางการตลาดให้แก่สินค้าไทยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
7.4. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการส่งออก โดยการสร้างแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปได้มีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สินค้า การพัฒนาคุณภาพ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาดภายในและต่างประเทศ
7.5. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญา และกระตุ้นให้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเข้าสู่ระบบการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองและป้องกันปัญหาและอุปสรรคทางการค้าและการส่งออกอันเนื่องมาจากการถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
8. ผู้เข้าร่วมงาน
8.1. หน่วยงานภาครัฐ เช่น สวทช. / สวทน. / สวก. / สกว. / สนช. / สวรส. / วช./ TCDC / BEDO
8.2. สภาหอการค้าฯ / สภาอุตสาหกรรม / สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ
8.3. สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย / สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย / สมาคมการประดิษฐ์ไทย
8.4. หน่วยงานด้านการศึกษา เช่น สกอ.สถาบันการศึกษา
8.5. ผู้ประกอบการรายใหญ่ เช่น SCG
9. ผู้เข้าชมงานเป้าหมาย ตลอดทั้งงาน 3 วัน ประมาณ 10,000 คน
9.1. ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักลงทุน
9.2. ประชาชนทั่วไป
10. กลุ่มสินค้า Smart Living, Food, Health and Wellness
11. รูปแบบงานประกอบด้วย การจัดแสดงและจาหน่ายสินค้า การจัดนิทรรศการ การจัดสัมมนา/อบรม เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป
11.1. โซน IP of the King and Royal Family’s Exhibition นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ แสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์
11.2. โซน Pavilion for Public Sector แสดงผลงานนวัตกรรม จากหน่วยงานภาครัฐ
11.3. โซน Pavilion for Private Sector แสดงและจาหน่ายสินค้านวัตกรรม จากภาคเอกชน
11.4. โซน New idea and prototype แสดงผลงานนวัตกรรม พร้อมจับคู่ธุรกิจ (ขนาด 2 ม. x 2 ม.)
เอกสารแนบ 1
2
11.5. โซน Trading and shopping จาหน่ายสินค้านวัตกรรม (ขนาด 2 ม. X 3 ม.)
11.6. โซน GI market สาธิตและจาหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
11.7. โซน IP clinic ให้คาปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา / หน่วยรับคาขอ Mobile Unit
11.8. โซน Business matching พื้นที่เจรจาจับคู่ธุรกิจ
11.9. โซนเวทีกลาง พิธีเปิดงาน การเสวนา กิจกรรม DIY

cr. กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Translate »