จัดการประชุมหารือระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาและบริษัทหลุยส์ วิตตอง มาลเลอติเย

จัดการประชุมหารือระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาและบริษัทหลุยส์ วิตตอง มาลเลอติเย

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยนายอีริค พราดอง รองประธานบริหารอาวุโส บริษัทหลุยส์ วิตตอง มาลเลอติเย จำ กัด ประเทศฝรั่งเศส และนายมายังค์ เวด ผู้อำ นวยการด้านทรัพย์สินทางปัญญาประจำ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก เข้าพบหารือกับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาและคณะผู้บริหาร พร้อมแสดงความขอบคุณที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การคุ้มครองและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของหลุยส์ วิตตอง อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ เป็นพื้นฐานที่สำ คัญสำ หรับการตัดสินใจขยายการลงทุนของหลุยส์ วิตตอง ในภูมิภาคนี

Discussion with Louis Vuitton Malletier

On 22nd May 2012 at the Department of Intellectual Property’s conference room, Mr. Eric Pradon, Senior Vice President of Louis Vuitton Malletier of France together with Mr. Mayank Vaid, Louis Vuitton Asia-Pacific IP Enforcement Director, met Director-General and executives of the Department of Intellectual Property for discussing intellectual property infringement and extending appreciation of consistent attempts made by the Department and other agencies concerned in connection with the protection of intellectual property and suppression of infringement vis-à-vis Louis Vuitton products, given that effective protection of intellectual property has been a key factor for Louis Vuitton’s decision to expand investment in this region

Translate »