จัดงานภูมิปัญญาผ้าไทย

จัดงานภูมิปัญญาผ้าไทย  ระหว่างวันที่ 25 -26 พฤษภาคม 2555 ณ บริเวณที่ว่าการอำ เภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยในด้านการทอผ้า การอนุรักษ์ลายผ้าไทย และเพื่อประชาสัมพันธ์ ชื่อเสียงของผ้าฝ้ายทอมือของอำ เภอหนองบัวแดง รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย

“Thai Cloth from Thai Wisdom” Fair. The “Thai Cloth from Thai Wisdom” Fair was organised from 25th May to 26th May 2012 at the Amphoe Office of Nongbuadaeng, Chaiyapoom in honour of His Majesty the King and Her Majesty the Queen, whose most gracious favours to the Thai people in connection with the promotion of cloth-weaving and preservation of Thai cloth patterns have been well recognised. In addition, the fair was also intended to promote public awareness of the reputation of hand-woven cotton fabric from Nongbuadaeng and conserve Thai wisdom as well.

Translate »