จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทรัพย์สินทางปัญญาครบรอบ 20 ปี

จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทรัพย์สินทางปัญญาครบรอบ 20 ปี

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ ร่วมมือในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ระหว่างสำ นักงานมาตรฐาน สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) สำ นักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และ กรมทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สิน ทางปัญญาระหว่างสำ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นอกจากนี้ กรม ได้มอบรางวัลเพชร IP ให้กับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำ กัด (มหาชน) รางวัล Commercialized IP Diamond ให้ กับ บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้าง จำ กัด และรางวัล IP Champion 2012 ให้กับ ผู้ประกอบการ 12 ราย โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงพาณิชย์ (นาย ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์) เป็นประธาน

20th Anniversary of the Department of Intellectual Property’s Inauguration. On 3rd May 2012, at the Department of Intellectual Property, the Department held a special event marking the 20th anniversary of its inauguration. This event also included the signing of a Memorandum of Understanding on co-operation in connection with the examination and certification of standards of geographical indications products between the National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (ACFS), Thai Industrial Standards Institute and the Department of Intellectual Property and the signing of a Memorandum of Understanding on Intellectual Property Co-operation between the Department of Intellectual Property and Office of the Vocational Education Commission. Also, the Department of Intellectual Property conferred the IP Diamond Award upon Siam Cement Public Limited Company, the Commercialised IP Diamond Award upon SCG Building Materials Co. Ltd. and the IP Champion 2012 Award to 12 business operators. In effect, Deputy Minister of Commerce (Mr. Siriwat Kajornprasart ) gracefully presided over this most special event.

Translate »