จัดงานเทศกาลคอนเสิร์ตสุดยอดแนวเพลงอิเล็กทรอนิกส์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2012

จัดงานเทศกาลคอนเสิร์ตสุดยอดแนวเพลงอิเล็กทรอนิกส์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2012

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2555 ณ แหลมบาลีฮาย พัทยา โดยภายในงานมีการแสดงคอนเสิร์ตแนวเพลงอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง จัดการประกวดค้นหาศิลปินแนวเพลงอิเล็กทรอนิกส์ IP DJ Hunt 2012 เพื่อ ส่งเสริมให้เยาวชนไทยตระหนักในคุณค่าและความสำ คัญของงานดนตรี ทำ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และสร้างดีเจใหม่ อันจะเป็นการยกระดับ มาตรฐานดนตรีไทยสู่สากล

Electronic Music and Dance Festival 2012. The Department of Intellectual Property organised the Electronic Music and Dance Festival 2012 from 30th March to 1st April 2012 at Bali Hai Cape, Pattaya. This grand event consisted of an electronic music concert as well as the ‘IP DJ Hunt 2012’ aimed at seeking electronic music artists. The prime purpose of this Festival lies in the promotion, amongst Thai youth, of awareness of the value and importance of musical works and creativity as well as the creation of new disc jockeys. All these attempts would elevate Thai music to international standards

Translate »