จัดการประชุมโต๊ะกลมเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา

จัดการประชุมโต๊ะกลมเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา

• จัดการประชุมโต๊ะกลม เรื่อง “Intellectual Property Development and ASEAN Intellectual Property Integration” เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 ณ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) เพื่อเป็น เวทีให้ผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ สมาคม และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องของไทยร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นว่า ด้วยวาระเพื่อการพัฒนาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการรวมกลุ่มด้านทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาคอาเซียน

Roundtable Meeting on “Intellectual Property Development and ASEAN Intellectual Property Integration”. On 26th March 2012 in Bangkok, the Department of Intellectual Property, in collaboration with the Department of International Economic Affairs, the Ministry of Foreign Affairs and the World Intellectual Property Organisation (WIPO), organised a Roundtable Meeting on “Intellectual Property Development and ASEAN Intellectual Property Integration” as a forum for discussions and an exchange of views, amongst high-ranking representatives from Thai agencies and associations concerned (in both public and private sectors), on intellectual property development as well as intellectual property integration in ASEAN

Translate »