จัดสัมมนาเรื่องแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนแหล่งเงินทุนทางเลือกสำหรับผู้สร้างภาพยนตร์

จัดสัมมนาเรื่องแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนแหล่งเงินทุนทางเลือกสำหรับผู้สร้างภาพยนตร์

เมื่อวันที่ 26 -27 เมษายน 2555 ณ กรุงเทพฯ โดยกรมทรัพย์สินทาง ปัญญาร่วมกับสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้สร้างภาพยนตร์ได้เรียนรู้ระบบการบริหาร จัดการธุรกิจโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้รับเกียรติ จากวิทยากรชาวต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่มี ประโยชน์เกี่ยวกับการกู้เงินจากธนาคารโดยใช้บทภาพยนตร์ เป็นหลักประกันการกู้เงิน โดยมีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายราเชนทร์ พจนสุนทร) เป็นประธานเปิดงาน

Seminar on IP Securitisation : Alternative Film-Financing. The Department of Intellectual Property, in association with the Federation of National Film Associations of Thailand, held a seminar on “IP Securitisation : Alternative Film-Financing” on 26th and 27th April 2012 in Bangkok to disseminate to film-makers knowledge in connection with the exploitation of intellectual property in business administration. At this most instructive seminar, speakers from abroad exchanged useful experiences pertinent to seeking bank loans on security of screenplays. The opening ceremony of this seminar was presided over by Deputy Permanent Secretary for Commerce (Mr. Rachane Pojanasoonthorn).

Translate »