การจดแบรนด์ทางอินเตอร์เน็ต

 

การให้บริการทางอินเตอร์เน็ต

1  การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  ท่านสามารถใช้บริการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทางอินเตอร์เน็ตได้  โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1.1.  เข้าเว็บไซต์ www.ipthailand.org  แล้ว  click  ระบบเครื่องหมายการค้าในส่วนของบริการออนไลน์  เพื่อเข้าสู่ระบบการให้บริการเครื่องหมายการค้าทางอินเตอร์เน็ต
1.2  click  ลงทะเบียนสมัครสมาชิกที่นี่  จะปรากฏแบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้งานในระบบ  ให้ท่านกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เช่นเดียวกับการสมัครอีเมล์ทั่ว ๆ ไป (Username  และ Password  ใช้ภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้น)  แล้ว click  ตกลง ก็จะเข้ามาสู่หน้าจอแรกอีกครั้ง
1.3  ให้ท่านใส่  Username  และ  Password  ที่ได้สมัครไว้แล้ว  click  ตกลงเพื่อเข้าสู่ระบบ
1.4  จะปรากฏหน้าจอให้บริการในระบบเครื่องหมายการค้า ให้ click ในช่อง User Menu  เลือก “คำขอจดทะเบียนเครื่องหมาย (ก.01)”
1.5  จะปรากฏแบบฟอร์มให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบไฟล์รูปเครื่องหมาย นามสกุล “jpeg”  ขนาดไม่น้อยกว่า 30K.  แล้วระบุจำพวกและรายการสินค้า/บริการ ที่ต้องการขอรับความคุ้มครอง แล้วใส่จำนวนรายการสินค้า/บริการ ระบบจะแสดงค่าธรรมเนียมโดยอัตโนมัติ คือ รายการสินค้า/บริการ อย่างละ 500 บาท แล้วให้  click  ต่อไป  จะปรากฏหน้าจอหนังสือมอบอำนาจ (ก.18)           ถ้าไม่มีการมอบอำนาจก็ให้ click  ตกลง
1.6  ก็จะปรากฏหน้าจอเลือกวิธีการชำระค่าธรรมเนียม ซึ่งมี 2 วิธี คือ
1.6.1  ผ่านทางธนาคารพาณิชย์ – ออนไลน์ วิธีนี้ท่านต้องเปิดบัญชีแบบมีบัตรเอทีเอ็มของธนาคารยูไนเต็ดโอเวอร์ซีส์ (ไทย) (UOB)  สาขาใดก็ได้  โดยต้องสมัครสมาชิก i-banking ทางเว็บไซต์ของธนาคาร            เมื่อท่านดำเนินการดังกล่าวกับธนาคารเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้ User ID Password  และ  Account No.  จากธนาคาร  ซึ่งท่านจะต้องใช้ในการเข้าสู่ระบบการชำระเงิน ซึ่งระบบนี้จะหักค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอจดทะเบียนจากบัญชีของท่าน  ทั้งนี้ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการของ  i-banking  1,500 บาท ต่อปี
.1.6.2  ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารยูไนเต็ดโอเวอร์ซีส์ (ไทย) (UOB)  สาขาใดก็ได้ วิธีนี้สามารถระบุชื่อผู้ที่ต้องการจะออกในใบเสร็จรับเงินได้ ทั้งนี้ จะต้องเสียค่าบริการ 15 บาท ต่อครั้ง
1.7  เมื่อท่านเลือกวิธีการชำระเงินแล้วให้ click  ชำระเงิน ระบบก็จะเข้าสู่การชำระเงินตามวิธีการที่ท่านเลือก โดยวิธีการชำระเงินแบบ  i-banking  ก็จะตัดบัญชีของท่านโดยอัตโนมัติ หรือวิธีการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ท่านจะต้อง Print  “ใบแจ้งการชำระเงิน”  แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารยูไนเต็ดโอเวอร์ซีส์ (ไทย) (UOB)  สาขาใดก็ได้ ทั้ง 2 วิธีนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินไปให้ท่านในภายหลัง  เมื่อท่านเลือกวิธีการชำระเงินแล้ว  ให้ท่าน click  “ชำระเงินทันที”  ระบบจะปรากฏหมายเลขอ้างอิง  ซึ่งเมื่อดำเนินการชำระเงินแล้ว กรมฯ ได้รับเงินค่าธรรมเนียมของท่านก็จะได้ให้เลขที่คำขอ โดยหากยื่นผ่านทางธนาคารแบบออนไลน์  ท่านจะได้เลขที่คำขอทันที หรือหากยื่นโดยผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (วิธีที่ 2) ท่านจะได้เลขที่คำขอในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ เพราะกรมต้องรอรับรายงานการชำระเงินจากธนาคารก่อน จากนั้นเจ้าหน้าที่กลุ่มบริการตรวจรับคำขอ จะออกเลขที่คำขอให้ท่านก่อนคำขอที่มายื่นขอจดทะเบียนในวันทำการถัดไปดังกล่าว  อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ผ่านขั้นตอนการยื่นคำขอทางอินเตอร์เน็ตแล้ว  ตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องการยื่นคำขอเกี่ยวกับเครื่องหมายทางอินเตอร์เน็ต  ท่านต้องส่งต้นฉบับเอกสารการยื่นคำขอเหมือนการยื่นคำขอด้วยตนเองแก่กรมฯ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้มีการบันทึกข้อมูลลงในอินเตอร์เน็ต  เพื่อที่กรมจะได้พิจารณาดำเนินการต่อไป  โดยท่านอาจส่งต้นฉบับทางไปรษณีย์ถึงผู้อำนวยการสำนักเครื่องหมายการค้า หรือมายื่นด้วยตนเองก็ได้

 

Translate »