Category: เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า

การตรวจสอบและพิจารณาสั่งการเครื่องหมายการค้าฉบับปีพ.ศ.2565

การตรวจสอบและพิจารณาสั่งการเครื่องหมายการค้าฉบับปีพ.ศ.2565

การตรวจสอบและพิจารณาสั่งการเครื่องหมายการค้าฉบับปีพ.ศ.2565แนวทางการตรวจสอบและพิจารณาสั่งการเครื่องหมายการค้าของ นายทะเบียน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การพิจารณารูปเครื่องหมายในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

การพิจารณารูปเครื่องหมายในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

การพิจารณารูปเครื่องหมายในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า1) รูปเครื่องหมายการค้าที่แสดงในคำขอจดทะเบียนจะต้องมีความชัดเจนสามารถมองเห็น รายละเอียดทั้งหมดที่ปรากฏในเครื่องหมาย ...

อ่านเพิ่มเติม
0
หลักทั่วไปการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

หลักทั่วไปการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

หลักทั่วไปการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหลักทั่วไป การพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การจดเครื่องหมายค้าเองกับการซื้อเครื่องหมายการค้าที่จดผ่านแล้วมีข้อดีข้อเสียอย่างไร?

การจดเครื่องหมายค้าเองกับการซื้อเครื่องหมายการค้าที่จดผ่านแล้วมีข้อดีข้อเสียอย่างไร?

การจดทะเบียนเครื่องหมายค้าเองกับการซื้อเครื่องหมายการค้าที่จดผ่านแล้วมีข้อดีข้อเสียอย่างไร?ข้อดีของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอง1.ได้ชื่อและสัญลักษณ์ที่เราต้องการ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
วิวัฒนาการด้านกระบวนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

วิวัฒนาการด้านกระบวนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

วิวัฒนาการด้านกระบวนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและการตรวจ สอบเครื่องหมายการค้า ในระหว่างที่กฎระเบียบเกี่ยวกับ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
วิวัฒนาการด้านกฎหมายเครื่องหมายการค้าไทย

วิวัฒนาการด้านกฎหมายเครื่องหมายการค้าไทย

วิวัฒนาการด้านกฎหมายเครื่องหมายการค้าไทยในส่วนของการพัฒนากฎหมายเครื่องหมายการค้า ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าประเทศไทยนั้นเป็นสังคมกสิกรรม ...

อ่านเพิ่มเติม
0
มิติใหม่การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

มิติใหม่การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

กรมได้ดำ เนินการพัฒนาระบบบริหารงานจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าใหม่ โดยนำ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ทั้งระบบเพื่อทดแทนระบบเดิมทั้งหมด โดยปรับ เปลี่ยนกระบวนงานต่างๆ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
ความตกลงTPP(Trans – Pacific Partnership: TPP)เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์

ความตกลงTPP(Trans – Pacific Partnership: TPP)เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์

ความตกลงTPP(Trans - Pacific Partnership: TPP)เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ความตกลง TPP กำ หนดให้มีการคุ้มครอง การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยให้รวมถึงการออกแบบ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
ความตกลงTPP(Trans – Pacific Partnership: TPP)เรื่องเครื่องหมายการค้า

ความตกลงTPP(Trans – Pacific Partnership: TPP)เรื่องเครื่องหมายการค้า

1. เครื่องหมายการค้า ความตกลง TPP ขยายขอบเขตของสิ่งที่เป็น เครื่องหมาย (signs) ที่อาจได้รับความคุ้มครองเครื่องหมาย การค้าได้ โดยให้รวมถึงเสียง และกำ หนดให้ประเทศภาคี ...

อ่านเพิ่มเติม
0
กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่

กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่

การประกอบธุรกิจในยุคปัจจุบันมีการพัฒนา และแข่งขันกันมากขึ้น เครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นหนึ่ง ในเครื่องมือส่งเสริมการตลาดที่สำ คัญที่ทำ ให้ผู้บริโภค ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »