การออกแบบเอกลักษณ์ของแบรนด์เครื่องหมายการค้า

 

การออกแบบเอกลักษณ์ของแบรนด์เครื่องหมายการค้า

องค์กรธุรกิจในปัจจุบันควรตระหนักว่า การสร้าง ออกแบบตราให้มีเอกลักษณ์(Brand Identity Design) เป็นเรื่อง

สำคัญ เนื่องจากเป็นตราเครื่องมือทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ หากออกแบบได้ดีและนำไปใช้อย่างสมํ่าเสมอ จะทำให้

องค์กรมีเอกลักษณ์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการรับรู้ที่ดีของลูกค้า และจะช่วยให้ธุรกิจมีโอกาสประสบความสา

เร็จได้มาก  ในปัจจุบันเทคโนโลยีและคุณภาพสินค้านั้น มักจะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน คุณประโยชน์ในการใช้

งาน(ด้านฟังก์ชั่น) จึงไม่ใช่ปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อ สินค้าหรือบริการอีกต่อไป ด้วยเหตุนี้ความชัดเจนในการสื่อสาร

แบรนด์ของสินค้าหรือ ธุรกิจ จึงเป็นสิ่งที่มีบทบาทต่อการตัดสินใจมาก การออกแบบเอกลักษณ์ จึงต้องมีลักษณะที่

โดดเด่น จดจำได้ง่าย และ สามารถสื่อให้เห็นถึงตัวตนของแบรนด์ได้อย่างชัดเจน

CR ดร.จินต์จุฑา อิสริยภัทร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

Translate »