Category: ข่าวกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลผู้ผลิตผู้ประกอบการค้าเกี่ยวกับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ข้อมูลผู้ผลิตผู้ประกอบการค้าเกี่ยวกับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ใบสมัครข้อมูลผู้ผลิตผู้ประกอบการค้าเกี่ยวกับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมงานแสดงสินค้าของกรมทรัพย์สินทางปัญญาประจาปี 2559) ...

อ่านเพิ่มเติม
0
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดประกวดสร้างสรรค์สื่อประเภทอินโฟกราฟิกส์แบบเคลื่อนไหว

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดประกวดสร้างสรรค์สื่อประเภทอินโฟกราฟิกส์แบบเคลื่อนไหว

Copyright Motion Infographics Contest 2016กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดประกวดสร้างสรรค์สื่อประเภทอินโฟกราฟิกส์แบบเคลื่อนไหว ...

อ่านเพิ่มเติม
0
รายละเอียดการจัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP Fair 2016

รายละเอียดการจัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP Fair 2016

รายละเอียดการจัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP Fair 20161. ชื่องาน งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP Fair 2016 2. Theme Innovation for Live and Living 3.  วันที่ 11 - 14 สิงหาคม ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »