Category: สิทธิบัตร

สิทธิบัตร

การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (PCT)

การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (PCT)

การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (PCT)หลักเกณฑ์ในการพิจารณา1. การประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรได้ต้องประกอบไปด้วยลักษณะดังต่อไปนี้1.1 ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การดําเนินการตามคําสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ(PCT)

การดําเนินการตามคําสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ(PCT)

การดําเนินการตามคําสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ(PCT)ในกรณียื่นคำขอทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา ...

อ่านเพิ่มเติม
0
เงื่อนไขในการยื่นคําขอการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ(PCT)

เงื่อนไขในการยื่นคําขอการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ(PCT)

เงื่อนไขในการยื่นคําขอการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ(PCT)1. ในการขอรับอนุสิทธิบัตรให้ผู้ขอยื่นคําขอตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีกําหนด ...

อ่านเพิ่มเติม
0
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการฟื้นสิทธิให้คําขอระหว่างประเทศ (PCT) ยังคงมีผลในประเทศไทย

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการฟื้นสิทธิให้คําขอระหว่างประเทศ (PCT) ยังคงมีผลในประเทศไทย

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการฟื้นสิทธิให้คําขอระหว่างประเทศ (PCT) ยังคงมีผลในประเทศไทยประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีแห่งสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty) ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การดําเนินการตามคําสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ(PCT)

การดําเนินการตามคําสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ(PCT)

การดําเนินการตามคําสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ(PCT)1. ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

1. การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้1.1 เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่1.2 เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น1.3 ...

อ่านเพิ่มเติม
0
ซอฟต์แวร์สืบค้นสิทธิบัตร

ซอฟต์แวร์สืบค้นสิทธิบัตร

ซอฟต์แวร์สืบค้นสิทธิบัตร คือเครื่องมือที่นำมาใช้ในการสืบค้น ข้อมูลสิทธิบัตรสากล โดยตัวซอฟต์แวร์เป็นการรวบรวมข้อมูลสิทธิบัตรจาก ฐานข้อมูลสากลทั่วโลก เช่น ฐานข้อมูลสิทธิบัตรอเมริกา ...

อ่านเพิ่มเติม
0
ความตกลงTPP(Trans – Pacific Partnership: TPP)เรื่องสิทธิบัตรและข้อมูลที่ไม่เปิดเผย

ความตกลงTPP(Trans – Pacific Partnership: TPP)เรื่องสิทธิบัตรและข้อมูลที่ไม่เปิดเผย

ความตกลง TPP ขยายขอบเขตของการประดิษฐ์ ที่สามารถขอรับจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ครอบคลุมถึง การประดิษฐ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ การใช้ใหม่ของ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จัก (new uses of a ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การประดิษฐ์คืออะไร

การประดิษฐ์คืออะไร

การประดิษฐ์คืออะไรการประดิษฐ์ คือ การคิดค้นหรือคิดทำขึ้นเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธีใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น การประดิษฐ์คิดค้นเกี่ยวกับกลไก โครงสร้าง หรือส่วนประกอบ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »