Category: สิทธิบัตร

สิทธิบัตร

การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

1. การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้1.1 เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่1.2 เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น1.3 ...

อ่านเพิ่มเติม
0
ซอฟต์แวร์สืบค้นสิทธิบัตร

ซอฟต์แวร์สืบค้นสิทธิบัตร

ซอฟต์แวร์สืบค้นสิทธิบัตร คือเครื่องมือที่นำมาใช้ในการสืบค้น ข้อมูลสิทธิบัตรสากล โดยตัวซอฟต์แวร์เป็นการรวบรวมข้อมูลสิทธิบัตรจาก ฐานข้อมูลสากลทั่วโลก เช่น ฐานข้อมูลสิทธิบัตรอเมริกา ...

อ่านเพิ่มเติม
0
ความตกลงTPP(Trans – Pacific Partnership: TPP)เรื่องสิทธิบัตรและข้อมูลที่ไม่เปิดเผย

ความตกลงTPP(Trans – Pacific Partnership: TPP)เรื่องสิทธิบัตรและข้อมูลที่ไม่เปิดเผย

ความตกลง TPP ขยายขอบเขตของการประดิษฐ์ ที่สามารถขอรับจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ครอบคลุมถึง การประดิษฐ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ การใช้ใหม่ของ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จัก (new uses of a ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การประดิษฐ์คืออะไร

การประดิษฐ์คืออะไร

การประดิษฐ์คืออะไรการประดิษฐ์ คือ การคิดค้นหรือคิดทำขึ้นเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธีใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น การประดิษฐ์คิดค้นเกี่ยวกับกลไก โครงสร้าง หรือส่วนประกอบ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
ความแตกต่างระหว่างสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร

ความแตกต่างระหว่างสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร

ความแตกต่างระหว่างสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรการประดิษฐ์ต่างก็มีขอบเขตให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์เช่นเดียวกัน ...

อ่านเพิ่มเติม
0
ขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตร

ขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตร

  ขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตร  CR กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

อ่านเพิ่มเติม
0
สถานที่และวิธีการยื่นขอจดสิทธิบัตร

สถานที่และวิธีการยื่นขอจดสิทธิบัตร

สถานที่และวิธีการยื่นขอจดทะเบียนสถานที่ยื่นขอจดทะเบียน ท่านสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนได้ที่ศูนย์บริการทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
ค่าธรรมเนียมจดสิทธิบัตร

ค่าธรรมเนียมจดสิทธิบัตร

ค่าธรรมเนียมจดสิทธิบัตรคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 500 บาท คำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 250 บาท คำขอแก้ไขเพิ่มเติม 50 บาท การประกาศโฆษณา 250 บาท ...

อ่านเพิ่มเติม
0
ขั้นตอนการรับสิทธิบัตร

ขั้นตอนการรับสิทธิบัตร

ขั้นตอนการรับสิทธิบัตร7.1 การประดิษฐ์ 1. การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จะต้องยื่นคำขอพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม ในคำขอต้องประกอบด้วย 1.1 แบบพิมพ์คำขอรับสิทธิบัตร ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »