GI คืออะไร เป็นทรัพย์สินทางปัญญาแบบไหน

GI คือ อะไร กรมทรัพย์สินทางปัญญาเล็งเห็นถึงความสำ คัญ ในการส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยตื่นตัวเกี่ยวกับทรัพย์สิน ทางปัญญาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า ไปจนถึงการปราบปรามการละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญา แต่ยังมีทรัพย์สินทางปัญญาที่สำ คัญ อีกหนึ่งอย่างที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ความสำ คัญ ไม่แพ้ด้านอื่นๆ ซึ่งผูกพันกับชีวิตประจำ วันของเราๆ เป็นอย่างยิ่ง คือ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ Geographical Indication หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า GI

GI คือ เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่ง ผลิตที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งคุณภาพหรือชื่อเสียงของสินค้านั้นๆ เป็นผลมาจากการผลิตในพื้นที่ดังกล่าว GI จึงเปรียบเสมือน เป็นแบรนด์ของท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มา ของสินค้า เช่น ส้มโอนครชัยศรี เป็นส้มโอพันธุ์ทองดีและพันธุ์ ขาวน้ำ ผึ้ง ซึ่งปลูกในอำ เภอนครชัยศรี อำ เภอสามพรานและ อำ เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีรสจัดกลมกล่อม หวาน อมเปรี้ยว ไม่มีรสขมหรือรสซ่า ซึ่งต่างจาก ส้มโอขาวแตงกวา ชัยนาท ปลูกในจังหวัดชัยนาทมีรสฉ่ำ หวานซ่อนเปรี้ยว กำ ลังเหมาะ มีเนื้อสีน้ำ ผึ้งทองและเนื้อแห้ง นอกจากส้มโอซึ่งเป็นสินค้าเกษตรแล้ว สินค้าหัตถกรรมและอุตสาหกรรม ก็สามารถขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ไทยได้ เช่น ศิลาดล เชียงใหม่ เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ทำ จากเนื้อดินดำ เคลือบ สีเขียว มีความใส และมีรอยราน เมื่อเคาะแล้วจะมีเสียง ก้องกังวาน ไวน์ที่ราบสูงภูเรือเป็นไวน์ที่มีกรรมวิธีการผลิต เฉพาะตัว เพื่อให้ได้คุณภาพตามกรรมวิธีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ผลิตบนที่ราบสูงภูเรือ จังหวัดเลย

What is GI?

The Department of Intellectual Property has been deploying its resources to promote public recognition of the importance of intellectual property:- copyright, patents, and trademarks, etc. as well as the necessity of suppression measures to curb infringement of intellectual property. Apart from the copyright, patent and trademark, there has been another category of intellectual property whose importance and potential does not pale in comparison to the just-mentioned types of IP, which is also closely associated with our day-to-day lives; that is, Geographic Indication or called in short as GI.

GI is a name or sign used on a product to identify its specific geographical origin with the implication that it possesses the qualities, characteristics or reputation that are attributable to its production in that particular region. In this respect, GI is considered a local brand guaranteeing the qualities and origin of the product. The example is Nakornchaisri Pomelo which refers to 2 cultivars of pomelo:- one is Thong Dee, the other is Khao Nam Poeng. Pomelos of these 2 cultivars are grown in Nakornchaisri District, Sam Phran District, and Phutthamonthon District; all are in Nakorn Pathom Province. In terms of flavor, these 2 cultivars are delicately tasty, sweet with a tinge of sourness, and leave no tingling or bitter aftertaste. They are different from Chainat Khaotangkwa Pomelo grown in Chainat Province which offers a balanced flavor of juicy sweetness and a slight trace of acidity. For Chainat Khaotangkwa, the pomelo flesh inside is usually dry and in golden or honey-like color. Apart from agricultural products, the handicrafts and industrial products are also eligible for Thai GI registration. The example is Chiang Mai Celadon which is a glazed earthenware made from ball clay. Once baked, the layer of glaze applied on Chiang Mai Celadon will produce a glossy, green coat and a crazing effect on the surface of finished pieces of product. One of the distinctive features of Chiang Mai Celadon is its clear sound with echo when striking a Celadon piece. The other example of GI agri-food products already registered is Phurua Plateau Wine. Raw materials for wine-making are grown on Phurua Plateau in Loei Province and the wine-making process which is unique and tradit

Translate »