Category: สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

นายกรัฐมนตรีรับมอบประกาศการขึ้นทะเบียนข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

นายกรัฐมนตรีรับมอบประกาศการขึ้นทะเบียนข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

นายกรัฐมนตรีรับมอบประกาศการขึ้นทะเบียนข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้Presentation to Prime Minister the Certificate of Geographical Indication Registration for Jasmine Rice of ...

อ่านเพิ่มเติม
0
มีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI)

มีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI)

มีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI)ปัจจุบัน (ณ 5 เมษายน 2559) มีการยื่นคำ ขอ GI ต่อ กรมทรัพย์สินทางปัญญาทั้งสิ้น 133 คำ ขอ เป็นคำ ขอไทย 116 คำ ขอ ต่างประเทศ 17 คำ ขอ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
บทบาทกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการส่งเสริมสนับสนุนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI)ไทย

บทบาทกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการส่งเสริมสนับสนุนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI)ไทย

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้วางแนวทางการพัฒนา สินค้า GI ของไทยเป็น 3 ส่วนใน 2 มิติ ซึ่งจะต้องดำ เนิน การไปพร้อมๆ กัน คือ1) “การขึ้นทะเบียน GI” กรมทรัพย์สินทางปัญญา ...

อ่านเพิ่มเติม
0
GI คืออะไร เป็นทรัพย์สินทางปัญญาแบบไหน

GI คืออะไร เป็นทรัพย์สินทางปัญญาแบบไหน

GI คือ อะไร กรมทรัพย์สินทางปัญญาเล็งเห็นถึงความสำ คัญ ในการส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยตื่นตัวเกี่ยวกับทรัพย์สิน ทางปัญญาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ...

อ่านเพิ่มเติม
0
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications) หมายถึง ชื่อ สัญลักษณ์ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »