ความตกลงTPP(Trans – Pacific Partnership: TPP)เรื่องสิทธิบัตรและข้อมูลที่ไม่เปิดเผย

ความตกลง TPP ขยายขอบเขตของการประดิษฐ์ ที่สามารถขอรับจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ครอบคลุมถึง การประดิษฐ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ การใช้ใหม่ของ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จัก (new uses of a known product) วิธีการใช้ใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จัก (new methods of using a known product)9 หรือกรรมวิธีใช้ใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่เป็น ที่รู้จัก (new processes of usinga known product) ใน ขณะที่ความตกลงทริปส์กล่าวถึงการประดิษฐ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ (products) และกรรมวิธี (processes)เท่านั้น อีกทั้งความตกลง TPP กำ หนดให้มีการขยาย ระยะเวลาการคุ้มครองสิทธิบัตรเพื่อชดเชยต่อความล่าช้า ในการจดทะเบียนสิทธิบัตร (เกิน 5 ปี นับจากวันยื่นคำ ขอ สิทธิบัตร หรือเกิน 3 ปีจากวันยื่นคำ ขอให้ตรวจสอบ แล้วแต่กรณีใดจะช้ากว่า) และเพื่อชดเชยต่อความล่าช้า ในการขึ้นทะเบียนยา โดยที่ความตกลงทริปส์กำ หนด ระยะเวลาการคุ้มครองสิทธิบัตรไว้ไม่น้อยกว่า 20 ปี นับจาก วันขอสิทธิบัตร โดยมิได้กำ หนดให้มีการขยายระยะเวลา แต่อย่างใด

นอกจากนี้ความตกลง TPP ได้ยกระดับการคุ้มครอง ข้อมูลผลการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลอื่นที่ไม่เปิดเผย (data exclusivity) โดยการห้ามบุคคลที่สามนำ ข้อมูลดังกล่าว ไปใช้อ้างอิงในการขอขึ้นทะเบียน (marketing approval) ผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยา ให้ความคุ้มครอง เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันขึ้นทะเบียน ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ (biologics) ให้ความคุ้มครองเป็นเวลา 5 ปี หรือ 8 ปี นับจากวัน ขึ้นทะเบียน และผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ให้ความคุ้มครอง เป็นเวลา 10 ปี นับจากวันขึ้นทะเบียน ซึ่งต่างจากข้อบท ความตกลงทริปส์ที่กำ หนดให้มีการคุ้มครองข้อมูลจาก การนำ ไปใช้ประโยชน์ทางการค้าโดยไม่เป็นธรรม (unfair commercial use) และไม่ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดย ที่มิได้กล่าวถึงการห้ามไม่ให้บุคคลที่สามใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่ออ้างอิงในการขอขึ้นทะเบียนแต่อย่างใด

Patents and Undisclosed Data According to the TPP Agreement, the scope of patentable subject matter has been broadened to include inventions claimed as one of the following:- new uses of a known product8 ; new methods of using a known product ; and new processes of using a known product.  TRIPS Agreement, on the other hand, recognizes inventions, for purpose of patent registration, that come in form of products or processes only. Furthermore, the TPP Agreement provides for the adjustment of patent term to compensate a delay in the issuance of patent (at least 5 years from the date of filing patent application or 3 years after a request for examinatio of the patent application, whichever is later) and to compensate the patent owner for unreasonable curtailment of the effective patent term as a result of the marketing approval process. In the TRIPS Agreement, the term of patent protection is at least 20 years from the date of filing the application, and the adjustment of patent term is not addressed. The TPP Agreement also provides for a greater degree of protection for undisclosed test or other data (data exclusivity) by prohibiting any third party from using such protected data in support of a marketing approval of 3 product categories, namely pharmaceutical products, biologics, and agricultural chemical products. Under the TPP Agreement, the protection periods are as follows:- 5 years from the date of marketing approval for pharmaceutical products, 5 or 8 years for biologics, and 10 years for agricultural chemical products. The TRIPS Agreement, on the other hand, provides for the prohibition against disclosure and unfair commercial use of the aforesaid data, but does not contain provision prohibiting the use of such data by the third party for purpose of marketing approval.

Translate »