กลยุทธ์ในการออกแบบแบรนด์ (Brand design strategy)

กลยุทธ์ในการออกแบบแบรนด์ (Brand design strategy)

การออกแบบแบรนด์ เป็นขั้นตอนในการสร้างความชัดเจนให้กับแนวคิดของแบรนด์ โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ใน

การออกแบบ โฆษณา และผลิตสื่อต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริโภค

ขั้นตอนการออกแบบแบรนด์ ให้มีเอกลักษณ์(Identity Design Processes)

1.การตรวจสอบปัญหาแบรนด์ Brand Audit

 • ขั้นตอนแรกคือการวิเคราะห์สภาพแบรนด์ ณ ปัจจุบัน(Brand Audit) ทำการวิเคราะห์ส่วนประกอบต่างๆของแบรนด์
 • Interview: สัมภาษณ์ความคิด ความรู้สึกของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้ง ผู้จัดการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกค้าเพื่อศึกษามุมมองต่างๆที่ได้สัมผัสกับแบรนด์ และปัญหาต่างๆ รวมทั้ง ความเชื่อ และความชอบ
 • Evaluate marketing strengths and weakness: สำรวจจุดแข็งและจุดอ่อนทางด้านการตลาดของสินค้าและแบรนด์
 • Existing identity usage: ตรวจสอบเอกลักษณ์ปัจจุบันขององค์กรในส่วนของโลโก้ ฟอนต์ และชุดสี จากนามบัตร หัวจดหมายและเอกสารของแต่ละฝ่าย รวมถึงสิ่งพิมพ์ โฆษณา และเว็บไซต์ และชื่อ หรือลักษณะ

ทางกายภาพอื่นๆที่ปรากฎในสินค้าอื่นๆขององค์กร

 1. การวิจัยสำรวจเบื้องต้น Initial Research
 • Study your customers: ศึกษากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มองในมุมของลูกค้า และคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก
 • Consumer research: สำรวจความพอใจของลูกค้า จุดเด่นในมุมมองลูกค้า สอบถามลูกค้าถึงสิ่งที่ดึงดูด

ความสนใจเขาในตอนแรก และอะไรที่ทำให้กลับมาซื้อซ้ำอีกครั้งหรือสาเหตุที่ทำให้ไม่กลับมาซื้ออีก ค้นหา สิ่งที่

ลูกค้าชอบ และไม่ชอบ

 • Evaluate competitors: เปรียบเทียบเอกลักษณ์ของคู่แข่งจากสื่อต่างๆ เรียนรู้ข้อผิดพลาดของคู่แข่ง
 • Market research review: สำรวจดูผลงานวิจัยด้านการตลาดต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูทิศทางของตลาด
 1. การวางตำแหน่ง Positioning
 • จัดทำทั้ง Product positioning และ Brand positioning
 1. การตั้งชื่อ Naming the Brand

ในกระบวนการออกแบบแบรนด์ ทั้งหมด การตั้ง ชื่อแบรนด์นั้น เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์มากที่สุด ชื่อ

แบรนด์ต้องมีความแตกต่าง และสามารถจดจำได้ง่าย นับเป็นสิ่งสำคัญที่จะสื่อสารแนวความคิดของแบรนด์ไปสู่ผู้คน

ได้

ประเภทของชื่อแบ่งออกได้เป็น

 1. Coined names คือชื่อที่ไม่มีความหมาย
 2. Associative descriptive names คือชื่อที่เกี่ยวข้องกับสินค้า หรือการดำเนินการขององค์กร
 3. Generic descriptive names คือชื่อสามัญ ชื่อหมวดหรือกลุ่มสินค้า

CR ดร.จินต์จุฑา อิสริยภัทร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Translate »