Category: มอบอำนาจ

มอบอำนาจ

การเปลี่ยนชื่อนิติบุคคลภายหลังการมอบอำนาจเครื่องหมายการค้า

การเปลี่ยนชื่อนิติบุคคลภายหลังการมอบอำนาจเครื่องหมายการค้า

  การเปลี่ยนชื่อนิติบุคคลภายหลังการมอบอำนาจเครื่องหมายการค้า บริษัทเอกชนที่จัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การเปลี่ยนแปลงผู้แทนนิติบุคคลภายหลังการมอบอำนาจเครื่องหมายการค้า

การเปลี่ยนแปลงผู้แทนนิติบุคคลภายหลังการมอบอำนาจเครื่องหมายการค้า

  การเปลี่ยนแปลงผู้แทนนิติบุคคลภายหลังการมอบอำนาจเครื่องหมายการค้า เมื่อมีการมอบ อำนาจโดยนิติบุคคลแล้ว ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงผู้แทนของนิติบุคคล ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การประทับตราของนิติบุคคลในหนังสือมอบอำนาจเครื่องหมายการค้า

การประทับตราของนิติบุคคลในหนังสือมอบอำนาจเครื่องหมายการค้า

  การประทับตราของนิติบุคคลในหนังสือมอบอำนาจเครื่องหมายการค้า การมอบอำนาจในนามของนิติบุคคล จะต้องดูหนังสือรับรองนิติบุคคลด้วยว่า ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การมอบอำนาจเครื่องหมายการค้าโดยผู้ที่ไม่ใช่ผู้แทนของนิติบุคคล

การมอบอำนาจเครื่องหมายการค้าโดยผู้ที่ไม่ใช่ผู้แทนของนิติบุคคล

  การมอบอำนาจเครื่องหมายการค้าโดยผู้ที่ไม่ใช่ผู้แทนของนิติบุคคล การมอบอำนาจโดยนิติบุคคลนั้น ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ...

อ่านเพิ่มเติม
0
มอบอำนาจเครื่องหมายการค้าผู้มอบอำนาจจะต้องลงลายมือชื่อของตนในหนังสือมอบอำนาจ

มอบอำนาจเครื่องหมายการค้าผู้มอบอำนาจจะต้องลงลายมือชื่อของตนในหนังสือมอบอำนาจ

  มอบอำนาจเครื่องหมายการค้าผู้มอบอำนาจจะต้องลงลายมือชื่อของตนในหนังสือมอบอำนาจ การมอบอำนาจ คือการให้ตัวแทนมีอำนาจทำการแทนตัวการนั่นเอง ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การระบุระยะเวลามอบอำนาจเครื่องหมายการค้าในหนังสือมอบอำนาจ

การระบุระยะเวลามอบอำนาจเครื่องหมายการค้าในหนังสือมอบอำนาจ

  การระบุระยะเวลามอบอำนาจเครื่องหมายการค้าในหนังสือมอบอำนาจ ในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น ผู้เขียนพบว่า ...

อ่านเพิ่มเติม
0
ตัวแทนเครื่องหมายการค้าจะแต่งตั้งตัวช่วงต่อไปอีกทอดหนึ่งได้หรือไม่

ตัวแทนเครื่องหมายการค้าจะแต่งตั้งตัวช่วงต่อไปอีกทอดหนึ่งได้หรือไม่

  ตัวแทนเครื่องหมายการค้าจะแต่งตั้งตัวช่วงต่อไปอีกทอดหนึ่งได้หรือไม่ ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การมอบอำนาจของผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

การมอบอำนาจของผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

  การมอบอำนาจของผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น นอกจากผู้ขอจดทะเบียนจะเป็นผู้ที่ไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วยตนเองแล้ว ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »